Statut udruge

 

Bjelovar, 16. travnja 2004.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01. i 11/02.) Skupština Bjelovarske Udruge za razvoj i zapošljavanje na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 16. travnja 2004.  godine u Bjelovaru donosi

S T A T U T

Bjelovarske Udruge za Razvoj i Zapošljavanje

B.U.R.Za!

 

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem udruga djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, te prava i obveze članova udruge, unutarnje ustrojstvo udruge, upravljanje udrugom (tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova), imovina udruge, način njezinog stjecanja i raspolaganje s možebitnom dobiti, prestanak rada udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge i druga pitanja važna za rad udruge, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva te svojih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.

Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Udruga) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga slobodno udruženih građana, institucija i interesnih grupa koje u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe vezane uz regionalni razvoj i zapošljavanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, na osnovima lokalnog partnerstva temeljenog na stručnosti i znanjima različitih interesnih grupa, pojedinaca i institucija.

Djelatnost udruge čini:

istraživački projekti iz područja ispitivanja i usklađivanja potreba za znanjima i vještinama gospodarskog okruženja i ponude obrazovnog sustava neophodnih za razvoj regije, 
promidžba, razvoj i unapređenje ljudskih resursa Bjelovarsko-bilogorske županije 
unapređenje, razvoj lokalnog partnerstva s ciljem razvoja regije

Članak 3.

Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi Ured državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 4.

Puni naziv udruge pod kojim djeluje glasi: Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje. 
Skraćeni naziv udruge glasi: B.U.R.Za! 
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, M. Držića 7. 
Udruga djeluje na području grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak. 
Znak Udruge su stilizirana slova sa skraćenim nazivom udruge B.U.R.Za! 
Znak služi istodobno kao slovolik (logotip).

Članak 6.

Udruga ima pečat.. 
Pečat je pravokutnog oblika, dimenzija 40x30 mm. Osnovu čini znak Udruge. Oko vanjskog ruba znaka ispisan je tekst BJELOVARSKA UDRUGA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE. B.U.R.Za!

Članak 7.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Udruge.

Članak 8.

Udruga se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima Udruge i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom. 
Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština Udruge.

Članak 9.

Temeljni ciljevi Udruge jesu: 
zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u cilju razvoja regije i prava čovjeka na razvitak osobnosti, 
razvoj, istraživanje, promidžba i edukacija fizičkih osoba, a osobito u svrhu usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, 
okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave, 
razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela, 
njegovanje zajedničkog duha, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima. 
povezivanje zainteresiranih institucija, fizičkih i pravnih osoba s ciljem unapređenja lokalnog razvojnog partnerstva

Članak 10.

Osnovne ciljeve ispitivanja potreba za znanjima i vještinama neophodnim za poticanje zapošljavanja, koji obuhvaćaju aktivnosti usmjerene razvoju naše regije, te bržem usvajanju i prilagođavanju potrebama za stručnim kadrovima, Udruga ostvaruje putem: 
prikupljanja informacija o potrebama tržišta za znanjima, vještinama kroz anketiranje poduzetnika - te prezentacija putem medija - novine, radio i televizijska mreža; 
poticanja škola i lokalnih jedinica uprave, te organiziranja županijskih okruglih stolova, tribina, seminara i drugih aktivnosti u cilju permanentnog obrazovanja i unapređenja rada orijentiranog potrebama gospodarstva; 
okupljanja stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća; 
pomoć pri realizaciji programa obrazovnih programa, te osposobljavanju učenika, mladeži i građana, kao i ostalih aktivnosti na području razvijanja znanja i vještina usklađenih s regionalnim potrebama; 
sudjelovanja u aktivnostima humanog i društvenog karaktera u okvirima svog djelovanja; 
suradnje sa gospodarskim i drugim institucijama, školama i državnim tijelima; 
skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša.

Članak 11.

Udruga može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijeg korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili institucijama obavljati i gospodarske, društvene i druge negospodarske aktivnosti u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o obrtu i drugim propisima. 
Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 10. i 11. ovoga Statuta.

Članak 12.

Djelovanje Udruge i rad svih njezinih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima. Javnost rada Udruga osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćivanja, časopisa i biltena, omogućivanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela u koje je udružena, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore - poglavito pružanjem podataka iz evidencije registriranih poduzeća i obrta i drugih korisnih informacija od interesa za Republiku Hrvatsku, te izvještavanjem državnih organa.

Članak 13.

Udruga svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela pravodobno izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge (primjerice, na oglasnoj ploči), odgovorima na njihove upite, putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćivanja ili na drugi pogodan način.

Članak 14.

Članom Udruge može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

Strani državljanin može postati članom Udruge ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku duže od jedne godine u Republici Hrvatskoj i ako država čiji je državljanin to dopušta građanima Republike Hrvatske.

Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom Udruge ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova, te da im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Članak 15.

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka 15. Ovog Statuta, pod uvjetom da ga predlože najmanje dva punopravna člana Udruge.

Članak 16.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi: 
vlastoručno potpisanu molbu za prijam (pristupnicu), 
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

Članak 17.

Članom udruge postaje se upisom u Matičnu knjigu Udruge koje vodi tajnik udruge.

Članak 18.

Prava i obveze članova su: 
sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Udruge, skrb o razvitku Udruge, 
dobivanje informacija o radu Udruge, 
iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge, 
posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu, 
pridržavanje Statuta i drugih akata Udruge, 
izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza, 
čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Udruge, 
čuvanje imovine Udruge. 
Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u tijela Udruge.

Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje: 
dragovoljnim istupom, 
brisanjem, 
isključenjem. 
Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere te donošenjem odluke većinskog broja članova Udruge, i to u sljedećim slučajevima: 
ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta, 
ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge, 
ako član teže povrijedi interese i ugled članova Udruge, 
ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

1. Zajedničke odredbe

Članak 20.

Udrugom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem na Skupštini, posredno preko izabranih članova u Izvršnom odboru Udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 21.

Tijela upravljanja Udruge jesu: 
Skupština i Izvršni odbor.

2. Skupština udruge

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. 
Skupštinu tvore redoviti članovi udruge.

Članak 23.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge kada to prosudi potrebnim, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Udruge. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 24.

Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Predloženike za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 25.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području Udruga djeluje, poduzeća, ustanova i drugih institucija. 
Predstavnike iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Udruge.

Članak 26.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici pribiva više od polovice članova Skupštine. 
Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon jednog sata čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje četvrtina članova Skupštine. 
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 27.

Skupština Udruge: 
donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene statutom, 
utvrđuje ciljeve i politiku razvitka Udruge, 
donosi i mijenja Program rada, 
donosi financijski plan i utvrđuje završni račun, 
donosi poslovnik o svom radu, 
razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruge, predsjednika i njenih tijela, 
bira i razrješuje predsjednika Udruge, 
osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće, 
odlučuje o članstvu Udruge u drugim institucijama i udrugama, 
odlučuje o prestanku postojanja i rada Udruge natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine, 
obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i ovim Statutom.

3. Izvršni odbor udruge

Članak 28.

Izvršni odbor Udruge je operativno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 29.

Izvršni odbor čine tri člana: predsjednik i dva člana od kojih je jedan tajnik Udruge.

Članak 30.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. 
Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom izvršnog odbora rukovodi član izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Udruge. 
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. 
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. 
O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik i predsjednik Udruge. 
Zaključci se šalju svim članovima izvršnog odbora.

Članak 31.

Izvršni odbor: 
ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje udruge između sjednica skupštine, 
skrbi o izvršenju programa rada i provedbi odluka skupštine, 
utvrđuje prijedlog statuta i drugih akata, te programa rada što ih donosi skupština, 
upravlja imovinom Udruge, utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava, 
imenuje i razrješuje tajnika Udruge, 
priprema materijale i podnosi izvještaje Skupštini, 
bira i opoziva predstavnike udruge u drugim tijelima i udrugama, 
odlučuje o članstvu Udruge u drugim asocijacijama i udrugama, 
odlučuje o visini nagrada i naknada, 
donosi akte koji nisu u nadležnosti skupštine, 
djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika udruge, 
imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke, 
rješava pitanja koja nisu predviđena ovim statutom i o tome izvještava skupštinu na njenoj slijedećoj redovnoj sjednici, 
obavlja i druge poslove utvrđene statutom, drugim aktima udruge, zakonom ili koje mu povjeri skupština. 
Izvršni odbor podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 32.

Članovi izvršnog odbora za svoj rad i rad odbora zajednički odgovaraju Skupštini, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene. 
Opoziv članova izvršnog odbora obavlja se na način na koji su i izabrani. 
Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana udruge.

4. Predsjednik B.U.R.Za!e

Članak 33.

Predsjednik B.U.R.Za!e dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske koji je i redoviti član Udruge.

Za predsjednika udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 3 člana Skupštine, a izabran je predloženik kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Mandat predsjednika udruge traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Članak 34.

Predsjednik udruge: 
predstavlja i zastupa udrugu 
pokreče i rukovodi radom udruge, 
saziva i predsjedava sjednicama Skupštine 
pokreče raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine 
brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge i njezinih tijela, 
obnaša i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština. 
Predsjednik se brine da rad udruge bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom Udruge. Za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Članak 35.

Predsjednika udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje član kojega on ovlasti, a u predstavljanju udruge prema trećim osobama tajnik ili druga osoba koju on ovlasti.

5. Tajnik B.U.R.Za!e

Članak 36.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. 
Tajnik Udruge poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje predsjednik, a za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Udruge. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje osoba koju odredi predsjednik Udruge.

Članak 37.

Tajnik udruge je organizator rada i poslovanja Udruge, a posebno: 
skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa, 
vodi Matičnu knjigu (Popis članova) i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama, 
obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Udruge, 
priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad udruge, 
brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, 
vodi zapisnike i pismohranu udruge, 
brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge, 
zajedno s predsjednikom organizira suradnju udruge i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica, 
brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju, 
predstavlja udrugu , 
zastupa udrugu u okviru punomoći koju mu daje predsjednik Udruge, 
pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti, 
obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine ili predsjednika udruge.

Članak 38.

Imovinu udruge čine:

- novčana sredstva, koju je udruga stekla: 
dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama, 
radom članova, 
obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti, 
dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera 
prijavom na natječaje raznih investitora projekata iz djelatnosti udruge

Članak 39.

Udruga stječe imovinu, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od: 
dobrovoljnih priloga, darova i donacija, sponzorstva, dotacija iz proračuna općine, grada ili županije za programe Udruge, drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Za svoje obveze udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 41.

Stručno-administrativne poslove za udrugu obavlja tajnik Udruge.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru udruge, Skupština može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili o autorskom radu ugovara predsjednik udruge u skladu s financijskim planom.

Članak 42.

Udruga prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom i ako to odluči Skupština natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 43.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Predsjednik i tri redovita člana udruge.

Članak 44.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se danom upisa udruge- B.U.R.Za!-e u Registar udruga.

U Bjelovaru, 16. travnja 2004. g.

PREDSJEDNIK B.U.R.Za!-e: 
Tatjana Badrov-Rogović 


 

NAŠE USLUGE

Razvoj, istraživanje, promidžba i edukacija fizičkih osoba, a osobito u svrhu usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave. Razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela

  • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA
  • EDUKACIJA
  • ZAPOŠLJAVANJE